PRIVACY POLICY & COPYRIGHT | gegevensbescherming

Wie ik ben

Mijn websiteadres is: https://www.maryspan.nl. Het is een onafhankelijk e-magazine, werkend onder de naam ‘inspiratiegids DoesPlus!’ Ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie, die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel ik met betrekking tot de totstandkoming van mijn website zorgvuldigheid in acht neemt, kan ik niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of interviews, virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. In de teksten op de website kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Welke persoonlijke gegevens verzamel ik en waarom

Om je aanvragen voor mijn gratis nieuwsbrief met waardevolle informatie en inspiratie en jouw vragen zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig. Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per inschrijving voor de nieuwsbrief, per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt of informatie deelt. Dat geldt zowel voor jouw online bezoek aan mijn website www.maryspan.nl als offline als je vragen aan me stelt of iets wilt delen.

Door mijn website te bezoeken ga je akkoord met dit Privacy Statement. Ook wanneer je offline gegevens met me deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement. Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database.  Ik geef jouw informatie niet door aan derden noch voor commerciële doeleinden noch voor andere doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden.

Welke persoonsgegevens ik van jou verwerk hangt af van de relatie die je met Mary Span hebt. Ik gebruik jouw gegevens alleen ten behoeve van de communicatie met jou. De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij je daarvoor toestemming hebt verleend. Bij de verwerking van gegevens kan worden gedacht aan de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens:

– basisgegevens, zoals naam -, adres -, woonplaats- of kantoorgegevens;
– gegevens van jouw sociale media;
– telefoonnummers;
– overige contactgegevens, zoals postadres, emailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;
– geslacht, geboortedatum, leeftijd, nationaliteit en burgerlijke staat.

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor elektronische mailings, zoals nieuwsbrieven of mededelingen (alleen als je mij er expliciet toestemming voor hebt gegeven). Hiervoor zet je ik je op een mailinglist. Wil je worden uitgeschreven, mail me dan met een verzoek tot uitschrijving. Ik verwijder dan al jouw gegevens.

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op sociale media!

Ik vind jouw privacy belangrijk. Wees je ervan bewust dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij om. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Media & copyright

Als je illustraties, foto’s, geluid, afbeeldingen of teksten van mijn website gebruikt voor eigen doeleinden, dan schend je het auteursrecht van Mary Span. Alle auteursrechten op door mij geplaatste inhoud op mijn website www.maryspan.nl berust bij Mary Span en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. 

Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary Span. Daarbij is altijd bronvermelding – Mary Span van inspiratiegids DoesPlus! – vereist.

Voor de interviews en artikelen geldt dat je altijd een link maakt naar het interview of artikel op www.maryspan.nl en dus de teksten en afbeeldingen niet publiceert op jouw eigen website of andere kanalen. Doe je dit wel, dan schendt je het auteursrecht en kan er een boete opgelegd worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary Span is het dus niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. 

Foto’s, illustraties, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website mag je ook niet gebruiken, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary Span daartoe is verleend.

Ik behoud mij het op het logo rustende auteursrecht voor. Ik geef geen toestemming voor het gebruik van mijn logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.  

Links naar websites van derden

Op de website van maryspan.nl zijn links opgenomen naar websites van derden. Er kunnen ook links naar embedded content (bijvoorbeeld videos, images, articles, e.d.) zijn opgenomen. Ik hou daar geen toezicht op en ik ben niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van soortgelijke diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen. Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

Ik houd geen gebruiksgegevens bij van mijn website voor statistische doeleinden. Evenmin maak ik gebruik van de cookie-gegevens (dat zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek op een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone kunnen worden geplaatst). Er wordt dan ook niets geanalyseerd aan de hand van cookies.

Vragen en contact

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@maryspan.nl en zet ‘privacy statement’ in de onderwerpregel van je email.

Dit privacy statement is vastgesteld op 20 augustus 2023.

Inspiratiegids DoesPlus! | Mary Span | info@maryspan.nl

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights